Iako nas prihvaćena klasifikacija bolesti uči da razlikujemo infekcije od alergija, autoimunskih bolesti i ostalih bolesti; iskustvo nas uči da sve hronične bolesti imaju zajednički sadržalac koji je je najbolje opisao otac medicine Hipokrat, koji je rekao da sve bolesti počinju iz creva i da je promena navika ključna za izlečenje, što je i prvi izrečeni epigenetski postulat. Kasnije smo saznali da je 70% imunskog sistema orijentisano prema crevima, te da se najveći stepen adekvatnog imunskog odgovora i tolerancije stiče i crevima, uz pomoć probiotskih bakterija.

imunolak kapsule

Prof. dr Borislav KamenovProbiotske bakterije (Bifidobacterium breve,Lactobacillus salivarius i Lactobacillus casei), koje sadrži Imunolak pokazuju čitav niz pozitivnih efekata: preveniraju infekcije, antagonizuju patogene bakterije, stvaraju antimikrobne produkte, popravljaju stanje sluzokoža, smanjuju propustljivost crevnog epitela, podstiču tolerantni odgovor sluzokože, značajni su za varenje hrane i njenu resorpciju, učestvuju u stvaranju vitamina, što sve čini da su one podjednako dobre u zaštiti od infekcija, prevenciji alergijskih bolesti, prevenciji razvoja autoimunskih, degenerativnih i malignih bolesti.


imunolak kids

Vitamin D3 je u svakom slučaju komplementaran sa efektima probiotskih bakterija Imunolaka. On je značajan za detoksikaciju i eliminaciju virusa iz ćelija (Cathelicidini i Defensini), indukuje tolerantni odgovor imunskog sistema u slučaju infekcije i intoksikacije i time prevenira razvoj citokinske oluje, koja se kod COVID-a i ostalih infekcija pokazala sudbonosnom, prevenira razvoj infekcija, atopijskog dermatitisa, astme, šećerne bolesti, autoimunskih, malignih i bolesti CNS.

imunolak adults

Cink je takođe značajan za funkcionisanje imunskog sistema, za stvaranje antitela, adekvatnu funkciju T i B limfocita, regeneraciju tkiva, zarastanje rana, transdukciju signala, regulaciju sekrecije insulina, metabolizam lipida, antioksidativu zaštitu, korekciju grešaka u sintezi proteina i reparaciju DNA.

Probiotske bakterije Imunolaka, smanjuju potrebu za vitaminom D i cinkom, pa i manje doze ovih faktora mogu ostvariti iste efekte.