Rezultati najnovije studije objavljene u uglednom časopisu "British Journal of Sports Medicine" objavljene online 19. juna ove godine ukazuju da "EKG screening" mladih atletičara u identifikaciji rizične grupe dece sportista za nastanak iznenadne srčane smrti ima "malo lažno pozitivnih rezultata" !!!

U ustoj studiji je nađeno mnogo više lažno pozitivnih rezultata i veoma mala senzitivnost standardnog fizikalnog pregleda ili samo uzimanja anamneze što je bila dosadašnja praksa u USA..

Istraživači Univerziteta u Wašingtonu u saradnji sa "Nick of Time" fondacijom koja je posvećena prevenciji iznenadne smrti u atletičara su poredili efikasnost standardnog KVS "screening-a" koji podrazumeva klinički pregled, anamnezu ili "EKG".

U slučaju abnormalnog nalaza rađen je ehokardiografski pregled.

Ukupno je 916 (68%) ispitanika imalo "pozitivnu anamnezu" a od njih nakon fizikalnog pregleda 495 (54%) nije zahtevalo dodatna ispitivanja. EKG abnormalnosti su nađene u 72 (5.4%) ispitanika dok je 124 (9.3%) ispitanika imalo patološki fizikalni nalaz. Lažno pozitivni nalazi nakon (anamneze, fizikalnog pregleda i EKG-a) su bili 31.3%, 9.3% i 5%.

"Mi ne radimo adekvatno naš posao kada verujemo samo kliničkom pregledu koji je praksa u USA. Mi moramo da imamo sliku dečijeg srca umesto da ih samo slušamo" reči su Darle Varrenti, glavnog direktora "Nick of Time " Fondacije

Sobzirom na aktuelnost teme preparticipaciong "screeeninga" u sportista ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju na jednu od najčešćih kontraindikacija za bavljenje sportom koja se u većini slučajeva može lako dijagnostikovati samo EKG pregledom.

U pitanju je Long QT sindrom ili sindrom produženog QTc intervala.

Treba naglasiti da se vrednosti QTc intervala ispod 0,44 sec smatraju normalnim, od 0,46-0,47 sec graničnim a preko 0,48 sec patološkim i zahtevaju dodatno ispitivanje.

Primetili ste da vrednost od 0,45 sec nije uzeta u razmatranje što ne znači da takvu decu trebamo zaboraviti !!!

Na propratnim slikama je prikazan način merenja QTc intervala.

Na slici 1. je prikazano trajanje pojedinih delova EKG-a pri čemu najmanji kvadratić odgovara vremenskom trajanju od 0,04 sekunde a trajanje između dve srednje zadebljale linije 0,2 sekunde ili 5 najmanjih kvadratića

QTc-Slika1

2. Prvo izmeriti trajanje QT intervala u sekundama.

3. Izmereno trajanje QT intervala podeliti sa kvadratnim korenom trajanja prethodnog RR intervala kao što je na slici 2.

QTc-Slika2